Adobe CC 2019系列软件破解补丁的最新版本,如果网站上软件里面的补丁出现无法破解的问题,请使用这儿的最新版本补丁

需要技术支援的可以加群;331627720

ZII目前可以破解的软件:

 • Adobe Acrobat DC 19.x
 • Adobe After Effects CC 2019 v16.1 – 16.1.3
 • Adobe Animate CC 2019 v19.2 – 19.2.1
 • Adobe Audition CC 2019 v12.1 – 12.1.5
 • Adobe Bridge CC 2019 v9.0.3 – 9.1
 • Adobe Character Animator CC 2019 v2.1 – 2.1.1
 • Adobe Dimension CC v2.3
 • Adobe Dreamweaver CC 2019 v19.1 – 19.2.1
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.3 – 23.1.1
 • Adobe InCopy CC 2019 v14.0.2
 • Adobe Indesign CC 2019 v14.0.2 – 14.0.3.433
 • Adobe Lightroom Classic v8.2.1 – 8.4.1
 • Adobe Media Encoder CC 2019 v13.1 – 13.1.5
 • Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.4 – 20.0.7
 • Adobe Prelude CC 2019 v8.1 – 8.1.1
 • Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1 – 13.1.5
 • Adobe Premiere Rush CC v1.1 – 1.2.8
 • Adobe XD v21.0.12.11 – 23.1.32.2

ps以及全家桶下载地址: https://helpx.adobe.com/cn/download-install/kb/creative-cloud-apps-download.html

注册机下载地址: https://acgal.net/home/ps%E7%A0%B4%E8%A7%A3


规则是用来打破的 王道是用来颠覆的